ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PALLET SERVICE STEENBERGEN B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en

overeenkomsten tussen Pallet Service Steenbergen B.V. hierna te noemen: “PSS”, en

een Wederpartij waarop PSS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

1.2 Onder de Wederpartij wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon ,die met PSS een

overeenkomst tot verkoop en levering van zaken, dan wel een overeenkomst tot het

uitvoeren van werkzaamheden aangaat.

1.3 Onder de overeenkomst wordt verstaan de tussen PSS en de Wederpartij tot stand

gekomen overeenkomst tot verkoop en levering van zaken dan wel het uitvoeren van

werkzaamheden.

1.4 Onder het geleverde wordt verstaan de door PSS aan de Wederpartij verkochte en

geleverde zaken.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PSS uitgebrachte offertes

en de door haar gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts

voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eigen inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij

geschiedt te allen tijde in overleg met PSS.

Artikel 3 Offerte

3.1 Alle offertes of aanbiedingen van PSS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is

vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of

aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 PSS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de order tot levering dan wel de opdracht tot het

uitvoeren van werkzaamheden op grond van de door PSS uitgebrachte offerte.

4.2 Indien de Wederpartij de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke

order- of opdrachtbevestiging van PSS geacht de inhoud van de overeenkomst juist

weer te geven, tenzij de Wederpartij onverwijld PSS kennis geeft van zijn bezwaren

tegen deze weergave van inhoud.

4.3 Voor leveringen waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging

wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke

ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 PSS is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te

schakelen, waarvan de kosten aan de Wederpartij kunnen worden doorberekend

conform de verstrekte offerte. Als mogelijk zal PSS hieromtrent met Wederpartij

overleg plegen.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn

gebaseerd op het prijspeil van materialen, lonen, sociale lasten en andere

kostenfactoren op de datum van dagtekening van de offerte

5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in

artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.

5.3 PSS is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te

wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen , onvoorziene omstandigheden of

overmacht, daaronder begrepen: oliecrisis, extreme prijswijzigingen op de

wereldmarkt, stakingen, weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen

de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering een periode van

meer dan drie maanden gelegen is.

Artikel 6 Levering

6.1 Overeengekomen leveringstermijnen worden door PSS zo nauwkeurig mogelijk

aangehouden, maar worden niet gegarandeerd.

6.2 Vindt levering door PSS niet binnen de overeengekomen termijn plaats, is PSS eerst in

verzuim nadat de Wederpartij haar heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke

termijn te leveren en die levering is uitgebleven.

6.3 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop

deze bij haar worden afgeleverd ofwel op het moment waarop deze volgens de

overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij de

afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,

noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en op

kosten van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten,

aan PSS verschuldigd zijn.

Artikel 7 Tekortkomingen

7.1 De Wederpartij dient een tekortkoming met betrekking tot het geleverde zo spoedig

mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur levering, nadat haar van deze tekortkoming is

gebleken of haar deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan PSS te melden, op straffe

van verval van het recht een beroep te doen op de tekortkoming.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging en vervroegde opeisbaarheid van de overeenkomst

8.1 PSS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst

te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet

tijdig nakomt;

- er, na het sluiten van de overeenkomst, PSS omstandigheden ter kennis komen die

haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen

zal voldoen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien de Wederpartij aantoont dat PSS aansprakelijk is voor een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt

tot de netto factuurwaarde van het geleverde;

9.2 PSS is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder

begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade van derden.

9.3 PSS is niet aansprakelijk voor schade indien een tekortkoming in de nakoming van

een overeenkomst met de Wederpartij het gevolg is van overmacht, noch heeft de

wederpartij het recht de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden. Onder

overmacht wordt verstaan:

- tekortschieten van hulppersonen;

- transportmoeilijkheden;

- verlenging van leveringstermijn van leveranciers;

- maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals

importverboden of handelsverboden;

- gewelddadige of gewapende acties.

Artikel 10 Overgangsrisico en eigendom

10.1 Het geleverde is na levering voor risico van de Wederpartij

10.2 De door PSS geleverde zaken blijven eigendom van PSS, totdat de Wederpartij heeft

voldaan aan alle vorderingen, voortvloeiende uit de tussen PSS en de Wederpartij

bestaande overeenkomst.

10.3 Zolang PSS als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de Wederpartij zich

jegens haar om het geleverde zorgvuldig te behandelen en het geleverde:

- niet te verpanden;

- niet te verwerken;

- niet over dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale

bedrijfsvoering.

10.4 In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, aanvraag of uitstelling van

betaling, faillissement, onder curatele stelling of overlijden van de Wederpartij en

ingeval van beslag op de goederen van de Wederpartij of een gedeelte daarvan en

indien de Wederpartij zijn onderneming beëindigt, heeft PSS het recht de order of het

gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het al geleverde, al

niet of niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van

het eventueel al betaalde, met onverminderd alle rechten van PSS op

schadevergoeding. In die gevallen is iedere vordering van PSS ten laste van de

Wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar.

10.5 De Wederpartij verstrekt PSS een volmacht om op eerste verlangen (nog) niet betaalde

zaken onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

Artikel 11 Opschortingrecht

Indien en zolang de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige

verplichting die voor de haar uit de met PSS gesloten overeenkomst of een daarmee

samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft PSS het recht de nakoming van haar

verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum

door PSS te zijn ontvangen. PSS is gerechtigd het totale of gedeeltelijke factuurbedrag

te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, indien PSS daartoe aanleiding ziet.

12.2 Indien betaling niet binnen de in artikel 12.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is

de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is PSS gerechtigd vanaf dat moment

rente conform de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand te berekenen over het

nog openstaande bedrag.

12.3 Alle kosten, die door PSS verbonden zijn aan de inning van hetgeen de Wederpartij

aan PSS verschuldigd is, zijn voor rekening van de Wederpartij. De

buitengerechtelijke incassokosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding

voor door PSS aan de inning te besteden tijd) bedragen ten minste 20% en indien de

Wederpartij is gevestigd buiten Nederland 25%, van de door de Wederpartij

verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen PSS en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing.

13.2 Op alle overeenkomsten tussen PSS en de Wederpartij is het C.I.S.G. (Weens

Koopverdrag 1980) niet van toepassing

13.3 Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten

overeenkomst, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde

burgerlijke rechter in het arrondissement Breda.

Artikel 14

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-

Nederland onder depotnummer 54107733.